+38923 239 805 \ +38923 232 431 info@kentaur.com.mk

Дизајн, инженеринг, изработка и монтажа на челична конструкција на објект со димензии (70х240х15)m.

Вкупна повржина: 17,480 м².

Количина: 1,500 тони.

Главен изведувач: Diekat Construct S.A.

Shares
Share This