Изработка и монтажа на челична конструкција. Количина: 2,500 тони.