+38923 239 805 \ +38923 232 431 info@kentaur.com.mk

Производствен и дистрибутивен центар за катализатори на автомобили.

Дизајн, изготвување на работиничка документација, изработка и монтажа на челична конструкција.

Вкупна површина: 10,000 м².

Количина: 2,000 тони.

Главен Изведувач: Pera Construction International DOO Skopje.

Shares
Share This